Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezeléseknél

Az általános adatvédelmi rendelet 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján minden érintett, így Ön is jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. A Hatóság gyakorlati tapasztalatai szerint ugyanakkor az adatkezelők az esetek nagy részében együttműködnének az érintettekkel és maguktól helyreállítanák a jogszerű állapotot, ha konkrét kérelem érkezne részükről az általuk kifogásolt adatkezelés vonatkozásában.

A Hatóság ezért azt javasolja az Ön számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelőkkel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor is köteles tájékoztatni Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban valamely érintetti jogának gyakorlására irányuló kérelme benyújtása során, az adatkezelő további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti Öntől. Amennyiben ugyanis az adatkezelő bizonyítja, hogy nem áll módjában Önt azonosítani, megtagadhatja az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása azonban az adatkezelőt terheli.

Az általános adatvédelmi rendelet 37. cikke meghatározza, hogy mely esetekben jelöl ki az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt. A Hatóság javasolja, hogy ezeknél az adatkezelőknél vagy adatfeldolgozóknál vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselők közreműködését.

Amennyiben az adatkezelő a fenti határidőket is figyelembe véve igazolható módon nem teljesíti az Ön valamely kérelmét, a Hatóság – panasz alapján – kivizsgálja az ügyet.

 • A személyes adataihoz való hozzáférés joga

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére bocsátani. A Hatóság felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 • A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

 • A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 • A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet)

Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 7. pontja alapján: „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.”

Az általános adatvédelmi rendelet 23. cikke tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján korlátozhatóak az egyes érintetti jogok.

– Az adatkezelési szabályzat célja, irányadó jogszabályok.

A Barackos Garden Webáruház székhely: 1224 Budapest, Barackos út 67.  (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Barackos Garden Webáruház székhely: 1224 Budapest, Barackos út 67.  Kozanák Éva E.V. nyilvántartási szám:57016867, adószám: 58670114-1-43 , a továbbiakban a társaság minden regisztrált felhasználó személyes adatait, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően és bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

– Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: A Barackos Garden Webáruház Székhely: 1224 Budapest, Barackos út 67.

Telefonszám: +3670/884-7808

Email cím: https://webmail.nextserver.hu

Adatvédelmi felelős: Kozanák Éva E.V

-Adatfeldolgozók

Csomagküldő tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az Adatkezelők ellenőrzik Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatkezelő által igénybe vehető Adatfeldolgozók:

 • Kosinszky Lászlóné .– könyvelő
 • Az ÁSZF-ben meghatározott szállítmányozó cég : Magyar Posta

– A kezelt személyes adatok köre

– név

– lakcím

– telefonszám

– email cím

– Technikai adatok

A Webáruház a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során  alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

– hitelesség és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

– változatlansága igazolható (adatintegritás)

– jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

A Webáruház az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás,továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Webáruház. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel

gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel

kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Webáruház. az adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

– Általános adatkezelési irányelvek

A Webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Webáruház részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.)

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.)

– 2013.évi V.törvény Polgári törvénykönyv (Ptk.)

– 2000.évi C.törvény számviteli törvény(számviteli tv.)

– 2017.évi LIII.törvény Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről (Pmt.)

– 2013.évi CCXXXVII törvény hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

Az adatkezelés folyamata

Az adatok forrása az Adatközlő, aki a személyes adatokat a regisztráció és/vagy vásárlás során, megadja. Adatközlő tudomásul veszi, hogy bármely elvégzett regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő részére történő továbbításához. Felhasználó a személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Adatközlő az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adatot kezeljen, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. A Webáruház. fentiek alapján a következő célokkal kezeli a birtokába került személyes adatokat.

a vásárlással és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

a kezelt adatok köre: név, számlázási cím, összeg,vásárolt szolgáltatás darabszáma

az adatkezelés célja: a felhasználó által megvásárolni kívánt szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításhoz és megszüntetéshez, és a szerződésben meghatározott díjak számlázásához szükség van a felhasználó személyes adatainak kezelésére.

az adatkezelés jogalapja:az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának elérése idejéig, illetve számlák esetében a számla kiállításától számított 8 évig.

az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

adatkezelés felhasználói ügyintézés és panaszkezelés céljából

a kezelt adatok köre: név,email cím,telefonszám,közölt panasz

az adatkezelés célja: a felhasználó által közölt panasz kezelés, a problémák megoldása

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítése

az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig

Az adatok forrása

A Barackos Garden Webáruház, kijelenti, hogy mint adatkezelő, kizárólag a felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

– Adattovábbítás

Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a felhasználó egyértelműen- a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult vagy az adattovábbítási törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy

jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé. Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

– Az adatokhoz hozzáférők köre

A társaság csak olyan adatokat gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a felhasználók adatait, amennyiben az a működéséhez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges üzleti, vagy promóciós célból. Más a társasággal üzleti közvetlen kapcsolatban nem álló felek részére, az adattovábbítás csak a felhasználó beleegyezését követően történhet.

– A felhasználók jogai és érvényesítésük

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő elérhetőségein.

– Tájékoztatáshoz való jog

A Webáruház  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a felhasználók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR valamennyi információ tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

– Az érintett hozzáféréshez való joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatot közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

-Helyesbítés joga

A felhasználó kérheti a jelen Webáruház,  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

– Törléshez való jog

A felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a jelen Webáruház, indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

– az felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

– a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték – a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása kertében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérésére a jelen Webáruház, korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését

– az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez,

– a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével, csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

– Adathordozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatály, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi Hatósági Eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

Telefonszám: 06-1-391 1400

Fax: 06-1-391 1410

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A  hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szállítmányozó cég: Magyar Posta ( MPL )

A Magyar posta Általános szerződési feltételei:  https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf

Csomag nyomkövetés: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

A barackos Garden a Magyar Postával kézbesített csomagokat , vagy előreutalással, vagy utánvételes fizetéssel küldi.

Előreutalással: 2300.-Ft

Utánvéttel: 2650.-Ft

A XXII.kerületben személyesen kiszállítunk: 1990.-Ft

Valamint személyes átvételre is van lehetőség a telephelyen. ( 1225 Budapest, Barackos út 67 ) telefonos egyeztetés szükséges. ( +3670/884-78-08  )

Hatályos: 2022-04-01

Cart
Your cart is currently empty.